Намаляване на наднорменото тегло

Намаляване на наднорменото тегло

 • Post by:
 • September 1, 2019
 • Comments off

Иновативен метод за редукция на наднорменото тегло, подобряващ качеството на живот при пациентите

Р. Памукова

Катедра “Превантивна медицина”, Факултет по обществено здраве,

Медицински университет  – София

 

Мисията на иноваторите е да намират решения, които да подобряват качеството на живот на хората. Сред съвременните актуални здравни проблеми е затлъстяването. Въпреки постигнатите успехи в превенцията и лечението на затлъстяването, то продължава да е актуален проблем.        Световната здравна организация отчита през 2012 г. , че затлъстелите хора по света са се удвоили след 1980 г. През 2008 г. над 1,4 милиарда души над 20 годишна възраст са били с наднормено тегло. Като цяло от 10 възрастни по света един е бил затлъстял.

Във всички eвропейски страни по-засегнати са от затлъстяване са жените. Стойностите варират от 29,5% при италианките до 54,3% при жените от Великобритания. При мъжете те са съответно от 7 % при мъжете в Швеция до 24,3% за мъжете от Малта.  По този показател българите са на средно място в ЕС, като 49% са с наднормено тегло – 37% от жените и 12% от мъжете.

 

Масовото затлъстяване на хората е интересен феномен, който съществува от втората половина на 20 век. Той се обяснява от много изследователи с измененията в начина на живот, започнали да стават част от ежедневието почти на всеки през този период.  Нередовното и неправилното хранене често водят до свръхтегло. Генералният директор на Световната здравна организация, д-р Маргарет Чан в своя доклад: “Затлъстяването: идва страшна беда”, проследява събитията  довели до епидемията от това хронично заболяване. Тя посочва, че oт важно значение са масовата продукция на консерви, използването на замразени храни, газирани напитки, корнфлейкс за закуска, появата на бързите храни.

Факторите за затлъстяването са многопосочни и ние сме се постарали да ги обхванем в нашето проучване, както и в нашата комплексна програма.

 

Цел и методика на проучването

Целта на настоящото проучване е да се направи  анализ  на някои рискови фактори, способстващи за възникване и развитие на затлъстяването и да се направи опит за интервенционно въздействие върху тях чрез фитотерапия, както и природосъобразен начин на живот (чрез сън, физическо натоварване и начин на хранене), за регулиране на свръхтеглото.

Проведено е интервенционно проучване от типа на  кръстосан дизайн (Cross-over design).

Логическа единица на наблюдение  са пациенти с наднормена телесна маса и затлъстяване, лекувани  по фитотерапевтични методи и рецептура  на проф. д-р Памуков.

Използвани методи: Метод на критичен анализ и синтез, клинико инструментален метод, анкетен и статистически методи.

Време на проучване: 2013 – 2015 г.

Брой и характеристика на обхванати лица

В проучването са участвали 238 лица със средна възраст 38,15±11,12 години, от които 19 (8,0%) мъже и 219 (92,0%) жени. Прави впечатление, че жените много по-често са склонни да възприемат здравословен начин на живот и променят своите навици с оглед подобряване на визията и здравето.

Респондентите са категоризирани за индекс на телесна маса (ИТМ), според препоръките на Експертния комитет на СЗО (2011)  в три групи: нормално или желано тегло – от 18.5 до 24.99 кг/м2; наднормено тегло – ИТМ ≥25 и затлъстяване – при  ИТМ ≥30.

 

Ефект на фитотерапията и комплексния метод

През първата половина на XVI в. Парацелз открил, че много болести възникват поради липса на някои химически вещества в организма, които трябва да се въведат с лечебни растения, за да се постигне оздравяване.  При затлъстяването често се стига до нарушаване на обмяната на веществата.

Иновативната комбинация Слим Пам подобрява смутената въглехидратна, мастна и водно-солева обмяна, йонното съдържание и др. Подобряват се функцията на храносмилателната система и процесите на храносмилане. С употребата на билковото средство се цели да се стимулира редукцията на излишните мазнини без да се налага организмa да се изтощава от недохранване. Също така  Слим Пам регулира ендокринната система, забавяйки процесите на стареене.  (Табл. 1)

 • Преди употребата на Слим Пам средното тегло на анкетираните е било 75,62±12,07 кг в интервала 50-122 кг.
 • Средното отслабване от Слим Пам е 8,50±5,55 кг в интервала 0-25 кг., което е сигнификантно повече (p<0,001) от това на предишни диети – 6,24±4,21 кг в интервала от 0 до 20 кг.
 • Индексът на телесна маса понастоящем е със средна стойност в зоната на нормалното тегло – 23,90±3,29 kg/m2 в интервала от 18,38 до 37,03, докато преди употребата на Слим Пам е бил сигнификантно (р<0,001) по-висок, със средна стойност в зоната на наднорменото тегло – 27,37±3,66 kg/m2, в интервала от 19,71 до 43,74.
 • Разпределението на телесните мазнини се установява чрез измерване на съотношението талия/ханш, което трябва да е по-малко от 1.0 за мъжете и 0.85 за жените. Средното намаление в този показател от метода Слим Пам е сигнификантно повече (p<0,001) от това достигнато от  предишните диети. Средната обиколка на талията при жените 80,11±10,22 см е в границите на нормалната (70-90 см), както и средното съотношение талия/ханш 0,79±0,07 е в границите на нормалното (0,71-0,85).
 • Свалените от талията сантиметри при жените са в границите на 0-18 см, а като средна стойност 4,41±4,31см; Свалените от ханша сантиметри са средно 4,23±3,55 см в интервала 0-14 см;
 • Средната обиколка на талията при мъжете 102,67±19,09 см надхвърля незначително границите на нормалната (до 100 см), а средното съотношение талия/ханш 0,95±0,15 също е малко над нормалното (0,78 – 0,94);

 

Таблица 1: Вариационен анализ на свързаните със спазването на метода Слим Пам показатели

Показатели Брой Min Max SD
Килограми преди употребата на Слим Пам 236 50 122 75,62 12,07
Продължителност на метода Слим Пам (дни) 236 30 1640 233,90 213,45
Свалени килограми 236 0 25 8,50 5,55
Свалени см от талията 29 0 18 4,41 4,31
Свалени см от ханша 29 0 14 4,23 3,55
Килограми понастоящем 177 50 116 66,51 11,34
Ръст (см) 224 151 187 165,93 5,71
BMI преди употребата на Слим Пам (kg/m2) 170 19,71 43,74 27,37a 3,66
BMI след употребата на Слим Пам (kg/m2) 170 18,38 37,03 23,90b 3,29
Талия мъже (см) 3 81 117 102,67 19,09
Талия жени (см) 19 66 104 80,11 10,22
Ханш мъже (см) 4 92 119 104,00 11,17
Ханш жени (см) 18 89 122 102,08 11,02
Съотношение талия/ханш мъже 3 0,79 1,08 0,95 0,15
Съотношение талия/ханш жени 18 0,70 0,91 0,79 0,07
 • различните букви по вертикалата означават наличие на сигнификантна разлика (p<0,001)

 

Подобряване на качеството на живот чрез иновативния интегриран подход: фитотерапевтичната добавка Слим Пам в комбинация със сън, движение и здравословно хранене.

Според нашия иновативен метод сънят, комбиниран с  микроелементите и витамините, подадени на организма чрез Слим Пам е важен за правилната обмяна на веществата, добрата физическа форма, енергичността и настроението на пациентите.

В нашето ръководство обръщаме специално внимание на пациентите си да спят поне по 8 часа на нощ – дълбок и спокоен сън.  В алгебричен план и трите изследвани показатели – Свалени кг от предишни диети, Свалени килограми чрез метода Слим Пам и Свален ИТМ  чрез Слим Пам са с по-ниски средни стойности при  лицата, имащи  проблеми със съня. Изследванията демонстрираха и по-добрата ефективност на иновативния комплексен подход Слим Пам в сравнение с предишни диети.

Отчитат се подобрения в качеството на живот на анкетираните и положителни промени в рисковото поведение.

На  Фиг. 1 се вижда, че на въпроса “Как оценявате ефекта от провежданото фитотерапевтично лечение върху Вашето качество на живот?“:

 • Най-голям процент 212 (89%) от анкетираните са посочили отговора „Добър“, следвани от „Не мога да преценя“ с 6% (15 лица);
 • Само един (0,4%) счита, че резултатът е незадоволителен.

Фиг. 1: Честотно разпределение на анкетираните по отговорите на въпроса „Как оценявате ефекта от провежданото фитолечение върху Вашето качество на живот?“

Участниците вероятно дават положителна оценка на приложения метод, поради факта, че могат по-успешно да контролират своето състояние, нормализирайки теглото си.

 

С настояшата разработка предлагаме на Вашето внимание иновативно решение на актуален и задълбочаващ се здравен проблем. При затлъстяването често се стига до нарушаване на обмяната на веществата.

Иновативната формула на Слим Пам подпомага правилната обмяна на веществата в oрганизма и редукцията на теглото. Изследванията демонстрират, че при използването на фитотерапевтичната добавка от проф. Д-р Памуков Слим Пам, комбинирана с нашия природосъобразен интегриран подход – пълноценен сън, хранене и движение, пациентите редуцират значително повече теглото си, нормализирайки ИТМ по-бързо, трайно и неизтощително, отколкото при други анализирани методи.

Следва да се отбележи, че Слим Пам в комбинация с комплексния интегриран подход допринася за профилактика, положителни промени в рисковото поведение и подобряване на състоянието на пациенти с редица хронични заболявания като хипертония, колит, гастрит, диабет и др. В резултат мнозинството от пациентите (89%) отчитат подобрения в качеството си на живот.